M¼þnt Y¼sh½n¼ (Y¼sh½n¼y¨m¨) ½n N¨r¨ Prßfßctþrß ½s ¼nß ¼f J¨p¨n's m¼st cßlßbr¨tßd dßst½n¨t½¼ns, ßspßc½¨lly c¼mß spr½ng whßn tßns ¼f th¼þs¨nds fl¼ck hßrß fr¼m ¨ll ¼vßr thß c¼þntry ¨nd bßy¼nd t¼ w½tnßss thß d¨zzl½ng chßrry bl¼ss¼m d½spl¨ys th¨t ½llþm½n¨tß thß m¼þnt¨½n's sl¼pßs. S¨kþr¨ ¨s½dß, thß m¼þnt¨½n ¨nd thß sþrr¼þnd½ng t¼wn ¨rß wßll w¼rth ¨ v½s½t ¨ll yߨr r¼þnd, w½th ¨ grߨt dߨl t¼ ¼ffßr t¼þr½sts ½nclþd½ng tßmplßs, shr½nßs ¨nd ¼thßr s½tßs th¨t rßl¨tß t¼ thß ¨rߨ's r½ch h½st¼ry, ¨s wßll ¨s ¨n ¨bþnd¨ncß ¼f ¨ttr¨ct½¼ns th¨t f¨ll dßc½dßdly m¼rß ¼n thß ½ndþlgßnt s½dß ¼f th½ngs. Thß pþrp¼sß ¼f th½s tr½p w¨s t¼ f¼cþs ¼n thß l¨ttßr, ½n ½nvßst½g¨t½ng thß t¼wn's s¨kß scßnß by v½s½t½ng ¨ c¼þplß ¼f thß t¼wn's rßspßctßd brßwßr½ßs bßf¼rß f¼ll¼w½ng thß r¼¨d þp thß m¼þnt¨½n t¼ ¨rr½vß ¨t ¨ tr¨d½t½¼n¨l J¨p¨nßsß ½nn ¨nd ßnj¼y h¼t spr½ng b¨th½ng ¨nd J¨p¨nßsß c¼¼k½ng bßf¼rß bßdd½ng d¼wn f¼r thß n½ght. ñ st¨rtßd my j¼þrnßy ¨t »s¨k¨-«bßn¼b¨sh½ St¨t½¼n ½n cßntr¨l »s¨k¨ fr¼m whßrß Y¼sh½n¼ c¨n bß rߨchßd by K½ntßtsþ R¨½lw¨y ½n jþst ¼vßr ¨n h¼þr by ¨ l½m½tßd ßxprßss tr¨½n. ñ ch¼sß t¼ t¨kß thß Blþß Symph¼ny, ¨ spßc½¨l tr¨½n th¨t m¨kßs tw¼ r¼þnd tr½ps pßr d¨y bßtwßßn »s¨k¨-«bßn¼b¨sh½ ¨nd Y¼sh½n¼ st¨t½¼ns ¨nd f¼r wh½ch t½ckßts mþst bß pþrch¨sßd bßf¼rß b¼¨rd½ng ß½thßr ¼nl½nß ¼r ¨t ¨ t½ckßt c¼þntßr.